— Startovní čísla —

English version below!

Popis jednotlivých tříd najdete v propozicích seriálu.

Registraci do vaší třídy provedete vyplněním příslušného formuláře na odkazu níže. Svůj zápis do příslušné kategorie si můžete ověřit na odkazu "Přehled již registrovaných startovních čísel" (v tabulce jsou listy dle tříd - vyberte příslušný list vaší třídy).

Poznámka 1: Hájená jsou loňská čísla těch jezdců, kteří v roce 2022 odjeli alespoň dva závody. Pokud jezdec přestupuje do jiné kategorie a má stejné číslo, jako jezdec s hájeným číslem, má přednost ten jezdec, který v dané kategorii již startoval. 

Poznámka 2: Při registraci čísla, které si někdo již registroval před vámi, rozhoduje čas přijetí registrace (viz časová značka v přehledu). Případné domluvy o záměnách čísel nám prosím nahlaste, abychom změny zapsaly do tabulky. 

Poznámka 3: Upozorňujeme, že se nesmí shodovat startovní čísla jezdců těchto tříd: 

50ccm + 65ccm
85ccm + Dámský pohár
Amatér MX1  + Amatér MX1
Hobby MX1 + Hobby MX2
Open MX1 + Open MX2
Veterán 40 + Veterán 50 + Veterán 60 + Veterán 66

Důvodem je to, že tyto třídy startují dohromady.

Poznámka 4: NIKDO si nesmí zaregistrovat číslo 888! Časomíra toto číslo používá, když nemůže přečíst číslo jezdce, je to tak nastaveno v systému. 

Poznámka 5: Kdo se chce registrovat ve více třídách, proveďte registraci pro každou třídu samostatně!

Poznámka 6: Případné změny v registraci nám hlaste mailem, díky :) To register for your class, fill out the appropriate form at the link. You can verify your entry in the appropriate category on the link "Přehled již zaregistrovaných startovních čísel" (there are sheets by class in the table - select the appropriate sheet for your class).

Note 1: Last year's numbers of those riders who rode at least two races in 2022 are protected. If a rider moves to another category and has the same number as the rider with the protected number, the rider who has already started in that category takes precedence.

Note 2: When registering a number that someone has already registered before you, the time of acceptance of the registration decides (see the timestamp in the overview). Please report any number exchange agreements to us in the table.

Note 3: Please note that the start numbers of the riders of these classes must not match:

50ccm + 65ccm
85ccm + Women's cup
Amateur MX1 ​​+ Amateur MX1
Hobby MX1 + Hobby MX2
Open MX1 + Open MX2
Veteran 40 + Veteran 50 + Veteran 60

The reason is that these classes start together.

Note 4: NO ONE may register number 888! The timekeeper uses this number when he cannot read the rider's number, this is set in the system.

Note 5: If you want to register in more than one class, register for each class separately!

Note 6: Any changes in the registration, please notify us by e-mail, thanks :)